ផ្តល់ស្នាមញញឹមអោយខ្លួនឯង

ផ្តល់ស្នាមញញឹមអោយខ្លួនឯង គឺជាកំលាំងចិត្តមួយដល់ល្អសំរាប់យេីងគ្រប់គ្នា