ទំនាក់ទំនង​និងកក់ទុក

បែបបទកក់ទុក

Book an appointment

ご希望の日時をお知らせください Please let us know date you would like to have medical health checkup ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទ

សំរាប់ការកក់ទុក
tel 855-(0)-23-430-142 សំរាប់ការកក់ទុក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំៈ ឫ កក់តាមអនឡាញmail info@uhs-jata-mdc.com 
ទំនាក់ទំនង
UHS JATA Medical Diagnostic Center University of Health Sciences, 73, Monivong Boulevard, Sras Chak, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.ទល់មុខអគារវឌ្ឍនៈ មហាវិថីមុនីវង្សmap
Facebook
UHS JATA Medical Diagnostic Center